Informacje

Informacje

Przepisy karne i kary pieniężne

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze [...]

Informacja dotycząca indywidualnego systemu oczyszczania ścieków (budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)

Informacja PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „KOMES” Spółki z o.o. w Rypinie dotycząca indywidualnego systemu oczyszczania ścieków (budowy przydomowych oczyszczalni ścieków). [...]

STOP DLA NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego  - STOP DLA NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW [...]

metryczka