Sposoby przyjmowania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz stan przyjmowanych spraw:
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne
Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@pkkomes.pl.
Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki.
W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień, bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i uzgodnień, w zależności od specyfiki przedłożonej sprawy. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki.
Informacje dot.spraw związanych z:
  • wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan.
  • dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowej na wykonywanie przyłączy i sieci wod.-kan.
  • wydawaniem pozwoleń na wykonanie przyłączy wod.-kan.
udzielane są przez Kierownika Działu Infrastruktury lub Zastępcę Kierownika Działu Infrastruktury ds. Wodociągowych.
W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod.-kan. m.in. awarie, kontrola parametrów hydraulicznych sieci, poprawności pracy przewodów wod.-kan. itp. nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie – wg kolejności zgłoszeń, pozostałe – trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Podstawą rozliczenia za świadczone przez P. K. „KOMES” usługi są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. Na podstawie danych uzyskanych z odczytów, dokonywanych przez inkasentów wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty z terminem płatności który nie może być krótszy niż 14 dni od daty wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Faktura może być wystawiona na miejscu zaraz po dokonaniu odczytu lub przesłana drogą pocztową na adres do korespondencji. Odbiorca usług może również samodzielnie podawać stan wodomierza w celach rozliczeniowych. W takim przypadku faktura wysyłana jest drogą pocztową a wskazanie wodomierza kontrolowane jest okresowo przez inkasentów.
Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:
  • gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie znajdującej się w siedzibie spółki- bez dodatkowych prowizji,
  • gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków - prowizja wg. stawek poszczególnych placówek.
  • przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta – prowizja wg stawek poszczególnych placówek.
W przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację - wniosek o urzędowe sprawdzenie poprawności jego wskazań. Złożenie wniosku (wymagana jest forma pisemna) stanowi podstawę do wymiany wodomierza przez P. K. „KOMES” na nowy i przekazanie wskazanego we wniosku wodomierza do sprawdzenia w wyspecjalizowanej i uprawnionej do tego firmie. W przypadku stwierdzenia, ze wodomierz jest sprawny, odbiorca usług pokrywa koszty sprawdzenia.
Płatności z tytułu świadczonych przez P. K. „KOMES” usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 2028), jeżeli odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia (wezwania do zapłaty) P. K. „KOMES” może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

Pozostałe usługi komunalne

Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej.
Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki.
W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu.
Zgłoszenia dotyczące usług usuwania odpadów załatwiane są niezwłocznie wg. kolejności lub w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.
Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień, bardziej skomplikowane załatwiane są od specyfiki przedłożonej sprawy. Pisemne odpowie przesyłane są do klienta niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki.
Podstawą do świadczenia i rozliczenia usług w zakresie odbioru odpadów są zawarte umowy, natomiast na wywóz nieczystości ciekłych umowy oraz na zlecenie, potwierdzenie wykonania usługi.
Faktury są wystawiane w okresach miesięcznych dla przedsiębiorstw oraz jednostek gospodarczych oraz raz na kwartał dla osób indywidualnych z terminem płatności co najmniej 14 dni. Płatności wynikające z faktury mogą być wykonywane wg. formy przyjętej jak dla usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia za wykonaną usługę, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację.
Płatność z tytułu świadczonych usług podlegają ciągłemu monitorowaniu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce RODO.

metryczka


Wytworzył: Piotr Cieszyński (15 maja 2009)
Opublikował: Beata Olender (15 maja 2009, 10:07:47)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiśniewski (18 maja 2021, 08:47:24)
Zmieniono: Poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10731